Privacy

PRIVACY

 • Disclaimer aansprakelijkheid en toestemming verwerking persoonsgegevens.
  De Stichting Rechtswinkel Renkum werkt met hoog opgeleide vrijwilligers. Zij streven naar hoge kwaliteit in de hulpverlening en werken gratis of tegen een geringe tegemoetkoming. De Stichting erkent dan ook voor de namens haar werkende vrijwilligers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade. Indien u de hulp van de Stichting inroept, geeft u de Stichting en de vrijwilliger toestemming om uw belangen te behartigen en om binnen het kader van die belangenbehartiging uw persoonsgegevens te verwerken.
 • De Rechtswinkel Renkum gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten. Alle klanten wordt, bij de intake, gevraagd om toestemming voor het registreren van hun persoonlijke gegevens. Aan derden zal, tenzij wettelijk verplicht, nooit informatie worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klantgegevens zijn uitsluitend in te zien door de vrijwilliger(s) die de aan de klant gekoppeld is/zijn en door de coördinator en systeembeheerder. De persoonsgegevens van een klant worden uitsluitend verwerkt in het kader van de specifieke belangenbehartiging voor de klant. De persoonsgegevens worden veilig bewaard.
  De persoonsgegevens zijn afhankelijk van de soort belangenbehartiging en betreffen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens.
  De gegevens van de klant worden, na afhandeling van hun vraag of het hulptraject, nog gedurende een periode van drie jaar bewaard. Dit gebeurt omdat veel klanten binnen deze periode komen met een vervolgvraag of een nieuwe vraag. Ook van klanten die zijn overleden of verhuisd naar een andere gemeente, worden de gegevens drie jaar bewaard. Dit gebeurt als service ten behoeve van de verhuisde klant of de nabestaanden van een overleden klant, bijvoorbeeld bij het doen van de finale belastingaangifte. Na drie jaar worden alle gegevens definitief verwijderd.
 • Voor vragen over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht bij de Privacy Officer.
  Zie voor diens naam de pagina Het Team.
 • Op de website worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. IP adressen worden wel geregistreerd maar worden uitsluitend gebruikt voor het buitensluiten van spam en het tellen van bezoekersaantallen. Daar wordt het IP adres uitsluitend gebruikt om onderscheid te maken tussen “eerste keer” en terugkerende bezoekers. Deze summiere informatie zal op geen enkele wijze openbaar gemaakt, verhandeld of geruild worden.

zie verder voor onze werkwijze de pagina ANBI Verantwoording.