ANBI Verantwoording

anbi-logo-rechtswinkel-renkum
Verder ...

ERKEND ANBI

De Rechtswinkel is ANBI erkend door de belastingdienst en voldoet aan alle voorwaarden zoals de belastingdienst die stelt

DOELSTELLING

Hulp bieden aan mensen met beperkte financiële middelen, op gebied van belastingen, juridische zaken, contacten met overheden, budgettering en overige zaken waar de hulpvragers zelf niet uit komen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De inkomsten komen uit gemeentelijke subsidie, bijdragen van cliënten en van vrijwilligers die afzien van een deel van hun onkostenvergoeding. De uitgaven gaan vooral naar huur, onkosten gemaakt door bestuur en vrijwilligers en kantoorkosten. Een meer gedetailleerd overzicht van de financiën van het laatste boekjaar vindt u in ons jaarverslag, dat u kunt openen en downloaden o0p de pagina Downloads.

 

 BELEIDSPLAN

Werkzaamheden:

Hulp bieden aan mensen met beperkte financiële middelen, op gebied van belastingen, juridische zaken, contacten met overheden, budgettering en overige zaken waar de hulpvragers zelf niet uit komen.

Fondsenwerving:

Naast de gemeentelijke subsidie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan klanten die dit kunnen betalen. Vrijwilligers kunnen afzien van een deel van hun onkostenvergoeding.

Vermogensbeheer:

De Stichting heeft geen echt vermogen. De kleine reserve die aanwezig is wordt risicoloos (op een spaarrekening) beheerd.

Besteding vermogen:

De Stichting heeft geen echt vermogen, de kleine reserve wordt aangewend voor onvoorziene tegenvallers en voor bijzondere zaken zoals automatisering van de administratie.

BELONINGSBELEID

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er worden geen beloningen uitbetaald voor werkzaamheden. Bestuursleden en andere vrijwilligers kunnen enkel een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte onkosten ten behoeve van de Stichting.

PRIVACY

De Rechtswinkel Renkum gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten.
Disclaimer aansprakelijkheid en toestemming verwerking persoonsgegevens.
De Stichting Rechtswinkel Renkum werkt met hoog opgeleide vrijwilligers. Zij streven naar hoge kwaliteit in de hulpverlening en werken gratis of tegen een geringe tegemoetkoming. De Stichting erkent dan ook voor de namens haar werkende vrijwilligers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade. Indien u de hulp van de Stichting inroept, geeft u de Stichting en de vrijwilliger toestemming om uw belangen te behartigen en om binnen het kader van die belangenbehartiging uw persoonsgegevens te verwerken.
Privacy
De Rechtswinkel Renkum gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten. Alle klanten wordt, bij de intake, gevraagd om toestemming voor het registreren van hun persoonlijke gegevens. Aan derden zal, tenzij wettelijk verplicht, nooit informatie worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klantgegevens zijn uitsluitend in te zien door de vrijwilliger(s) die de aan de klant gekoppeld is/zijn en door de coördinator en systeembeheerder. De persoonsgegevens van een klant worden uitsluitend verwerkt in het kader van de specifieke belangenbehartiging voor de klant. De persoonsgegevens worden veilig bewaard.
De persoonsgegevens zijn afhankelijk van de soort belangenbehartiging en betreffen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens.
De gegevens van de klant worden, na afhandeling van hun vraag of het hulptraject, nog gedurende een periode van drie jaar bewaard. Dit gebeurt omdat veel klanten binnen deze periode komen met een vervolgvraag of een nieuwe vraag. Ook van klanten die zijn overleden of verhuisd naar een andere gemeente, worden de gegevens drie jaar bewaard. Dit gebeurd als service t.b.v. de verhuisde klant of de nabestaanden van een overleden klant, bijvoorbeeld bij het doen van de finale belastingaangifte. Na drie jaar worden alle gegevens definitief verwijderd.
Voor vragen over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht bij de Privacy Officer. Zie voor diens naam de pagina Ons Team.

EISEN AAN VRIJWILLIGERS

Alle vrijwilligers dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen alvorens zij als vrijwilliger bij de Stichting aan de slag kunnen.

GOVERNANCE CODE
Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden voor 4 jaar benoemd worden. Zij kunnen daar op volgend maximaal 1 malig herkozen worden voor een vervolgperiode van 4 jaar.